Giải pháp không gian xanh: mở cửa chào thiên nhiên.